Privacy beleid

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Binnen PRAKTIJK50 hechten we veel belang aan de privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Iedere psycholoog of coach draagt de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. We houden ons aan alle wet-en regelgeving hierover (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

Je persoonsgegevens worden verwerkt door jouw psycholoog/therapeut of coach binnen PRAKTIJK50. De teamleden van PRAKTIJK50 zijn Tine Vervoort, Fleur Baert, Melanie Beeckman, Christine Borremans, Eva Croisiau, Olivia De Smet, Ama Kissi, Tine Oelbrandt, Lucinde Rombaut, Maité Van Alboom, Jirky Vercauteren, Aline Wauters, Roeljan Wiersema, Marijke Kaba, Ruth Anthuenis, Nathalie Felix, Annik Leyman en Els Velghe. Een deel van de psychologen/therapeuten en coaches zijn werkzaam in de Uebergdreef 50, 9160 Lokeren, anderen zijn werkzaam in de Koophandelstraat 40, 9160 Lokeren. 

Contactverzoeken (via het online contactformulier op deze website of via mail) worden verstuurd via een beveiligde mailserver (www.easyhost.com) en worden enkel geraadpleegd door de coördinator Tine Vervoort, Olivia De Smet (die de aanmeldingen opvolgt) en de psycholoog of coach die jouw begeleiding opstart. Gegevens die per telefonische aanmelding via het algemeen nummer 0471.63.55.02 worden verstrekt worden enkel gedeeld met de Olivia De Smet die verantwoordelijk is voor het opvolgen van aanmeldingen en de psycholoog of coach die jouw begeleiding opstart.

Welke gegevens kunnen worden verzameld in PRAKTIJK50?

 • Voor en achternaam, roepnaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/mobiel nummer
 • Rijksregisternummer (indien nodig)
 • Persoonsgegevens van andere betrokken behandelaars (bvb. je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum, …) en gegevens van je vertrouwenspersoon.
 • Notities gemaakt tijdens gesprekken
 • Burgerlijke status, kinderen, gender & raciale identiteit
 • Aanmeldingsklacht
 • Chronische pijn of lichamelijke klachten bij jezelf of familieleden
 • Eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
 • Informatie die je psycholoog of coach krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.)
 • Informatie die je psycholoog of coach zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.)

Waarom verwerken we bij PRAKTIJK50 persoonsgegevens?

​We verzamelen deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f) en om ons behandelingsaanbod verder af te stemmen op concrete noden. 

Het delen van gegevens met anderen

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Je psycholoog of coach is gebonden aan het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding. Je behandelende psycholoog of coach is hoofdhouder van je elektronisch cliënten dossier of dossier op papier. Het dossier staat op een eigen beveiligde PC of wordt bewaard in een afgesloten archiefruimte. Het is enkel de eigen behandelende psycholoog of coach die toegang heeft tot deze gegevens. De praktijk coördinator Tine Vervoort en Olivia De Smet hebben toegang tot de aanmeldingsgegevens die via het contactformulier of telefonisch via het algemeen nummer (zie boven) worden verstrekt. Om uw behandeling optimaal af te stemmen op uw noden is er gedeeld beroepsgeheim binnen PRAKTIJK50 en kan er indien dit nodig wordt geacht intern overleg tussen de teamleden van PRAKTIJK50 plaatsvinden. Hiertoe wordt enkel strikt noodzakelijke informatie uitgewisseld. 

Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het soms nodig zijn om andere betrokken hulpverleners (bv. je huisarts, andere psycholoog,…) te contacteren om gegevens uit te wisselen of op te vragen. Hiertoe zal jou vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd. 

Enkel in noodtoestanden, wanneer een dreigend, ernstig en acuut gevaar bestaat voor een persoon (de cliënt of andere persoon) kan het beroepsgeheim verbroken worden.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Dit dossier omvat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie of coaching (bvb. intakeverslag, behandelplan, afspraken, adres, …).

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaart je psycholoog of coach op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden door je psycholoog of coach opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij je psycholoog of coach bekend is.

Je rechten als cliënt

​U heeft ten allen tijde het recht op opvraging, inzage en wijziging van uw persoonlijk dossier. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je dossier sturen naar info@praktijk50.be. Verzoeken worden binnen de 8 weken behandeld. ​Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij je psycholoog of coach terecht.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je om hierover met ons contact op te nemen via info@praktijk50.be. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor privacy bescherming.